The review from jim a papular bandsman's custom ring

来自吉姆的评论,一位受欢迎的乐队成员的定制戒指

 

吉姆太漂亮了!我得到了很多赞美。戴了几个星期了,一直没有摘下来。爱它 !

                                                               

返回博客